در باره ما

در باره ما

مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان (AWSWO)، فعالیت های ابتدایی اش را در سال 2002 آغاز کرد. اداره این مؤسســه طی آن دوره، برنامه های ارتقای ظرفیت و انکشاف مهارت را توسط رضاکارانی که از جیب خود هزینه می کردند، برای زنان افغان، ارائه می کرد

مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان، توانست که اهداف ابتدایی را موفقانه تحقق بخشـــــــد و به زودی توانست که دامنه فعالیت های شان را در سطح ملی گسترش دهد. در سال 2013، وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانســــتان، با توجه به خدمات قابل ملاحظه این نهاد، درخواست این نهاد را به عنوان یک نهاد حمایت از زنان افغان و جوانان، به رسمیت شناخت

ده ها زن رضاکار از سراســــــــر افغانستان متعهد شدند تا زنان افغان را توانمند ساخته و سطح معیشت آن ها را از طریق سهم گیری اجتماعی و اقتصادی، برنامه های توانمند سازی سیاسی و اگاهی دهی، بالا ببرند