دورنمای ما

مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان (AWSWO) در نظر دارد که به یک نهاد رفاه اجتماعی در سطح ملی تبدیل شود و وضعیت اجتماعی و آموزشی زنان افغان را در خانواده، جامعه افغانی و در سطح جهان بالا ببرد