رسالت ما

تقویت روند توسعه پایدار زنان افغان و تحکیم و بازسازی اجتماعات