هداف ما

اهداف

همکاری در راستای بلند بردن سطح سواد زنان افغان از طریق فراهم سازی برنامه های ابتدایی سواد آموزی

فراهم سازی فرصت های آموزشی و عایداتی از طریق راه اندازی کارگاه های آموزشی و سازمان دهی برنامه های آموزشی برای زنان افغان در سطح شهرها و دهات

فراهم سازی مراقبت های صحی ابتدایی در حالات اضطراری برای زنان از طریق پروژه های مربوطه در ساحات شهری و قریه جات

همکاری با زنان بیکار از طریق ایجاد شبکه های اجتماعی و ترویج فرهنگ ایجاد کار شخصی به منظور اشتغال آنان

دادخواهی برای حقوق بشری زنان در سطح محلی، ملی و بین المللی از طریق راه اندازی کارگاه های آموزشی، و سیمینار هایی با سهم گیری فعال شرکای شبکه ای بالقوه به شمول ادارات مربوطه دولتی (محاکم، نهاد های تنفیذ قانون، موسسات غیر دولتی و غیره)

فراهم سازی فرصت های اشتراک زنان در محافل ملی کشور از طریق معرفی شان در کارگاه های آموزشی مربوطه و ایجاد خط های ارتباطی بین زنان همفکر

ایفای نقش ارتباط دهنده یا سازمان شبکه سازی بین سازمان هایی با اهداف مشابه با مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان به خصوص سازمان هایی که در پی تحقق حقوق بشری و تامین رفاه اجتماعی زنان اند