چه چیزی دفتر اوسو را از بقیه نهادها متفاوت می سازد؟

مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان یکی از شبکه های اصلی رفاه اجتماعی زنان افغان است که توسط شماری از زنان افغان به منظور حمایت از زنان و جوانان افغان تاسیس گردیده است. ما جنبش مردمی طرفدار حقوق زنان هستیم که اهداف و دیدگاه بلند مدت برای زنان و جوانان افغانستان داریم. مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان، فعالیت های ابتدایی اش را در سال 2002 آغاز کرد. اداره این سازمان طی آن دوره، برنامه های ارتقای ظرفیت و انکشاف مهارت را توسط رضاکارانی که از پول شخصی خود هزینه می کردند، برای زنان، ارائه می کرد

مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان، توانست که اهداف ابتدایی را موفقانه تحقق بخشد و به زودی توانست که دامنه فعالیت های شان را در سطح ملی گسترش دهد. در سال 2013، وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، با توجه به خدمات قابل ملاحظه این نهاد، درخواست این نهاد را به عنوان یک مؤسسه حمایت از زنان افغان، به رسمیت شناخت

افزون بر آن، مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان آموزش های حرفه ای، برنامه های آگاهی دهی، و برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت را به صورت انترنتی از طریق بخش برنامه های ویدیویی آنلاین، ارائه می کند. تمامی این برنامه ها به صورت رایگان بوده و بر اساس نظریات و پیشنهادات دریافت شده از زنان در سراسر افغانستان/جهان تهیه می شوند. در عین حال، این نهاد در نظر دارد که مجله هفتگی شان را برای زنانیکه دسترسی به انترنت ندارند و یا نمی توانند در مراکز آموزشی ما اشتراک کنند، نشر و توزیع کند. این مجله به موضوعات برنامه های آگاهی دهی و آموزش های حرفه ای برای زنان می پردازد و به صورت رایگان توزیع می شود

به منظور شمولیت در و دریافت خبرنامه و مجلات هفتگی انترنتی مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان، اینجا کلیک کنید